Hvem kan få bostøtte?

22 okt

Hvem kan få bostøtte?

Bostøtte er et tilskudd som forvaltes av Husbanken. Hvis du er i målgruppen for denne ordningen kan du få dekket noe av dine boutgifter – og det helt skattefritt!

 

Bostøtte er en statlig ordning som forvaltes av Husbanken. Formålet med bostøtten er å sikre personer med lave inntekter en trygg og egnet bolig.

Muligheten til å kunne få bostøtte påvirkes av flere forhold slik som inntekt, antall personer i husholdningen, formue, bostedsadresse (kommune), hvilke boutgifter du har, samt at det beregnes en egenandel. Vi gir i dette innlegget en nærmere beskrivelse av disse forholdene før vi avslutter med ett par praktiske eksempler.

 

Utgangspunktet for å kunne søke bostøtte

– Du er over 18 år og ikke i førstegangstjeneste.

– Eventuelt at du er under 18 år med egne barn.

– Som hovedregel ikke er student (se Husbanken for gjeldende unnak).

 

Krav til boligen

– Du bor i egen bolig med egen inngang, bad og toalett, kjøkkenløsning og med mulighet for hvile.

– Det kan etter visse kriterier gis bostøtte selv om du bor i bokollektiv.

 

Med andre ord gjelder ordningen om bostøtte både om du eier egen bolig eller er leietaker.

 

Månedlige inntektsgrenser for å kunne få bostøtte

Bostøtte innvilges innenfor gitt inntektsgrenser. Dette er absolutte vurderingskriterier, det betyr at dersom du har inntekt utover dette vil du ikke få innvilget bostøtte. Bestemte inntekter er unntatt denne beregningen, dette gjelder følgende inntekter: barnetrygd, barnebidrag, kontantstøtte, engangsstønad, stønad til barnetilsyn, grunn og hjelpestønad samt sosialhjelp.

 

Inntektsgrensene avhenger av antall personer i husholdningen og bosted – og er som følger:

Oslo: månedlig inntekt: kr 19 937 (1 person), kr 22 629 (2 personer), kr 25 535 (3 personer), kr 28 488 (4 personer) og kr 31 482 (5 personer).

Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum: månedlig inntekt: kr 19 303 (1 person), kr 22 013 (2 personer), kr 24 794 (3 personer), kr 27 719 (4 personer) og kr 30 730 (5 personer).

Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes: månedlig inntekt: kr 18 797 (1 person), kr 21 525 (2 personer), kr 24 282 (3 personer), kr 27 214 (4 personer) og kr 30 195 (5 personer).

Alle andre kommuner enn de som nevnt over: månedlig inntekt: kr 17 797 (1 person), kr 20 436 (2 personer), kr 23 222 (3 personer), kr 26 058 (4 personer) og kr 29 954 (5 personer).

 

Inntektsgrensene gjelder månedlig bruttoinntekt. Det er videre noe høyere inntektsgrenser for spesialtilpassede boliger samt for unge uføre. Oversikten er oppdatert pr 22.10.2018.

 

Godkjente med boutgifter

Godkjente boutgifter følger en øvre grensen avhengig av bostedsadresse (kommune), samt antall personer i husholsningen og dekker følgende:

– Husleie.

– Oppvarming (men avhengig av inntektsform).

– Felleskostnader.

– Renter og avdrag på boliglån.

– Eiendomsskatt og festeavgift.

– Enkelte kostnader til vedlikehold samt boligforsikring.

– Kommunale avgifter.

 

Hvordan formue påvirker muligheten for bostøtte

Formue kan begrense muligheten for bostøtte. Det gis et fribeløp på inntil kr 262 899 kroner hvis du bor i leid bolig og inntil kr 552 087 hvis du bor i eid bolig. Begge beløp gjelder nettoformue, det vil si bruttoverdier fratrukket eventuell gjeld. Har du formue utover dette  blir 65 prosent av overskytende beløp lagt til i inntektene din (omregnet som månedlig inntekt). Det er de samme inntektsgrensene som gjengitt over som vil være gjeldende, dermed vil formue kunne begrense muligheten for bostøtte selv om din vanlige inntekt er innenfor fastsatte inntektsgrenser.

 

Hvordan egenandel påvirker muligheten for bostøtte

For alle personer som søker bostøtte trekkes en årlig egenandel på minimum kr 20 292 fra de godkjente boutgiftene. Det betyr at det er boutgifter som må dekkes selv, før en eventuell bostøtte får virkning. Denne egenandelen avhenger av inntekt og antall personer i husholdningen.  Egenandelene som legges til grunn beskrives nærmere i Forskrift om bostøtte.

Verdt å bemerke er at utover egenandelen er det videre ett krav om minsteutbetaling til bostøtte. Dette minstebeløpet utgjør kr 339 i måneden. Det betyr at dersom din beregning tilsier at du har krav på bostøtte, men for ett beløp under dette minstebeløpet, så vil det tilsi at det ikke utbetales bostøtte i det hele tatt.

 

Utregning av bostøtte

Gitt at vi nå allerede har tatt forbehold om inntekt, bosted, antall personer i husholdningen og lignende – kan vi beregne bostøtten med utgangspunkt i godkjente boutgifter, fratrukket en egenandel og hvor summen av dette dette multipliseres med en faktor på 73,7%.  Fremstilt på en annen måte blir bostøtten beregnet som følgende:

Godkjente boutgifter

– egenandel

= sum x 73,7% (beregnet bostøtte)

 

Hvis du synes dette ble innviklet – avslutter vi med et par eksempler for hvordan bostøtten beregnes i praksis.

 

Noen praktiske eksempler

Vi har i de følgende eksemplene tatt samtlige nevnte forhold i beregningen, nedenfor gjengir vi kun resultatet og ikke selve utregningen – dette for å gjøre det enklere og mer oversiktlig.

Eksempel: enslig person, alderspensjonist med minstepensjon etter dagens satser (kr 194 192), andelsleilighet med boliglån kr 1 000 000, boligverdi kr 1 500 000, felleskostnader kr 3 500 og med bostedsadresse i Kongsvinger.

Beregnet månedlig bostøtte kr 1 277 (kr 15 324 årlig).

 

Eksempel: enslig person, deltidsansatt med årslønn kr 160 000, leier leilighet med kr 7 500 i månedlig leie, ingen lån eller formue og med bostedsadresse i Oslo.

Beregnet månedelig bostøtte kr 3 614 (43 368 årlig).

 

Viktig å merke seg er at selv om du kan ha krav på bostøtte, så får du ingenting før du søker om dette. Det ligger nemlig ingen automatikk i tildelingen av dette tilskuddet.

 

Hvordan søker jeg?

Du kan søke elektronisk på nettsidene til Husbanken eller ved å laste ned og skrive ut søknadsskjemaet for manuell innsendelse.

 

Få hjelp til å søke bostøtte

Dersom du ønsker bistand eller rådgivning for å søke bostøtte kan du sende oss en melding med vårt kontaktskjema eller ta direkte kontakt med undertegnede – kontaktopplysningene finner du nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder | Finansiell rådgiver i drivFinans

E-post: peter@drivFinans.no

Telefon: (047) 45 88 22 64

Knytt kontakt: LinkedIn

 

Dersom du har en sak du ønsker vurdert av en av våre finansielle rådgivere i drivFinans må du gjerne kontakte oss. Vi forsøker også å besvare generelle spørsmål som måtte bli stilt i kommentarfeltet så langt det lar seg gjøre. 

 

2 comments

 1. Hei, jeg eier en bolig sammen med min søster. Begge er folkeregistrert i boliger som vi leier, altså ingen av oss er folkeregistrert på adressen til boligen vi eier. Den leies ikke ut og står tom. Derfor anses boligen som sekundærbolig skatteetaten, tross at vi ikke eier andre boliger. Er det mulig å endre på dette? Har lest at det finnes unntak fra reglene om sekundærbolig. Hva kan gi unntak? Helsemessige årsaker som gjør at man må bo et annet sted og ikke kan bo fast i boligen? Problemet er at etter skatteetatens beregninger har jeg formue, som igjen gjør at jeg ikke kan få bostøtte. Men jeg er helt avhengig av bostøtten.

  Svar
  1. Hei – og takk for spørsmålet!

   I utgangspunktet er det som du sier: skatteetaten anser boligen du eier som sekundærbolig ettersom din folkeregistrerte adresse er en annen. Til denne regelen er det noen få unntak, herunder ett unntak som sier «dersom skattyter kan sannsynliggjøre/dokumentere at han/hun ikke kan bruke boligen som sitt hjem pga. forhold som vedkommende ikke har rådighet over». Dersom du kommer inn under dette unntaket vil boligen likevel kunne regnes som primærbolig.

   Jeg vil anbefale deg å kontakte skatteetaten og etterspørre hvilken dokumentasjon som kreves spesifikt i din sak – vil anta et en legeerklæring som underbygger at du ikke kan nyttiggjøre deg av boligen er tilstrekkelig.

   – Ta gjerne kontakt dersom du/dere ønsker bistand rundt dette.

   Mvh
   Peter Andersen Drivdal
   Finansiell rådgiver | Daglig leder
   E-post: peter@drivFinans.no
   Telefon: 45 88 22 64

Write a Reply or Comment